Network Calculus (Dagstuhl Seminar 15112) (bibtex)
by Florin Ciucu, Markus Fidler, Jörg Liebeherr, Jens Schmitt
Reference:
Network Calculus (Dagstuhl Seminar 15112) (Florin Ciucu, Markus Fidler, Jörg Liebeherr, Jens Schmitt), In Dagstuhl Reports (Florin Ciucu, Markus Fidler, Jörg Liebeherr, Jens Schmitt, eds.), Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum für Informatik, volume 5, 2015.
Bibtex Entry:
@Article{CFLS15-1,
 author =	{Florin Ciucu and Markus Fidler and Jörg Liebeherr and Jens Schmitt},
 title =	{{Network Calculus (Dagstuhl Seminar 15112)}},
 pages =	{63--83},
 journal =	{Dagstuhl Reports},
 ISSN =	{2192-5283},
 year =	{2015},
 volume =	{5},
 number =	{3},
 editor =	{Florin Ciucu and Markus Fidler and Jörg Liebeherr and Jens Schmitt},
 publisher =	{Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum für Informatik},
 address =	{Dagstuhl, Germany},
 URL =		{http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2015/5269},
 URN =		{urn:nbn:de:0030-drops-52691},
 doi =		{http://dx.doi.org/10.4230/DagRep.5.3.63},
 annote =	{Keywords: Deterministic, Stochastic Network Calculus, Queueing Theory, Effective Bandwidth, Performance Evaluation}
}
Powered by bibtexbrowser